Skip to main content
…å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser…

Vedtekter for Lindås Båtforening

 • etter normalvedtektene for medlemsforeninger tilsluttet KNBF
 • Revidert februar 2019

§1

Foreningens navn er LINDÅS BÅTFORENING. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region vest. Foreningens hjemsted er Lindås Ungdomskolekrets i Lindås kommune (Lindås nord). Lindås Båtforening organiserer havnene Risa, Spleldnessund, Sæveråsvåg og Myking.

§2

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

 1. Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner
 2. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
 3. Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
 4. Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
 5. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser. Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

II. MEDLEMSKAP

§3

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

§5

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

III. KONTINGENT

§6

Årskontingent og fortøyningsavgift samt særavgifter for medlemmer med båt i havnene følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen , kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

§7

Årskontingenten vedtas gjeldende for det påfølgende år og følger forøvrig KNBF sine reguleringer.

§8

Medlemmer med båt i foreningens havner betaler i tillegg til medlemskontingenten også en havneavgift. Der havnen ligger på privat eiet område påløper også en leieavgift til grunneier.

§9

Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

§10

Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle, kan på anmodning slippe å betale medlemskontingent kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter.

§11

Medlemskontingent og havneavgifter fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Ønske om tidsbegrensede særavgifter utover dette står det den enkelte havnen, etter alminnelig flertall på havnemøte, fritt å vedta.

IV. FORENINGENS ORGANER

§12

Foreningens administrative organer er; 1. Årsmøtet (generalforsamling) 2.Styret 3.Faste komiteer

§13

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§14

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen 15. Januar samme år.

§15

Det ordinære årsmøtet skal behandle;

 1. Styrets årsberetning
 2. Regnskap, fremlagt i revidert stand
 3. Fastsettelse av det neste års kontingent og fortøyningsavgifter
 4. Innkomne forslag
 5. Foreta valg på;
  • a.Leder
  • b.Styremedlemmer til styret. Leder velges ved særskilt valg for ett år, styremedlemmer velges for 2 år, dog således at der hvert år er 3 styremedlemmer på valg.
  • c.Valgkomite på 2 medlemmer
  • d.2 revisorer e
  • .Andre komiteer og tillitsmedlemmer (så som havnekomite, tur og festkomite, arrangementskomite, representanter til KNBF Båtting). f.Representanter til regionens årsmøte.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §13. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

§16

Foreningen ledes av et styre som består av leder, 5 styremedlemmer og havnekontakter. Årsmøtet velger alle funksjonene; Formann, nestformann/ havnesjef, kasserer, sekretær, styremedlem 1 og 2. Foreningen har fire adskilte havneanlegg som representeres ved på samme måte valgte havnekontakter, 2 i Risa havn, 2 Sæveråsvåg havn, 1 i hver av havnene Spjeldnessund, og Myking.

§17

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, arrangerende komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøtet beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst halvparten av styre er til stede.

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

§18

Følgende faste komiteer sorterer under styret;

 1. Tur og fest komite.
 2. Havnekomiteene på Risa, Spjeldnessund, Sæveråsvåg og Myking

Komiteene skal innen den 15. Januar sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin årsberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§19

Styret kan, når det finner det nødvendig, og når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Det ekstraordinære årsmøtet skal bare håndtere de sakene som er årsak til innkallingen.

VI. DIVERSE

§20

Foreningens standart er en vimpel på 60 x 30 cm, med det utseende som er bestemt av årsmøtet.

§21 

Personvern

Lindås Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer:
Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. (Her kan man hvis man ønsker, bare dele adresse-informasjonen med KNBF, da dette er det minimum som KNBF må ha registrert)

Dette gjøres for at Lindås Båtforening skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler.

Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Lindås Båtforening ved kasserer. Dette gjelder også om medlemmet ikke ønsker interne oppslag på brygger og klubbhus.

§22

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§23

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i paragraf 14 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§24

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

§25

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.