Skip to main content
…god båtkultur…ro og orden i båthavnene og hyggelig samvær i foreningen….

Havnereglement for Lindås Båtforening

 • Revidert pr. 24. april 2021

§ 1 Formål

Lindås Båtforening (LBF) organiserer fire havner.
LBF skal arbeide for medlemmenes felles interesser i samarbeid med styresmakter og grunneiere, miljøvern til lands og på sjøen, opplæring i og utøving av god båtkultur, arbeide for ro og orden i båthavnene og hyggelig samvær i foreningen. Båtplasser tildeles medlemmer med permanent bopel innenfor Lindås ungdomsskolekrets. Medlemmer med tilknytning til samme, kan etter søknad til styret få tildelt plass, men stiller bak på en eventuell venteliste.

§ 2 Eierforhold

LBF har status som formell eier av foreningens bryggeanlegg, alle båtplasser samt alle installasjoner på land f.eks. vanntilkobling.

Alle medlemmer som har båt i Lindås Båtforenings anlegg har alle de retter og plikter som foreningens vedtekter og havnereglement tilsier.

§ 3 Permanent båtplass

Tildeling av båtplass skjer gjennom et rentefritt lån til foreningen mot utstedt obligasjon. Långiver har status som langtidsleier. Hvis obligasjons innehaver ikke lenger ønsker båtplass, vil obligasjon bli innløst henhold til pålydende. Samtidig bortfaller tilgang til båtplass som er knyttet til aktuell obligasjon. Betalte kontingenter og avgifter blir ikke refundert ved innløsing av obligasjon.

For havneanlegget på Risa gjelder egne tildelingsregler inngått iht avtaler mellom LBF og Rissundet velforening. Se vedlegg.

De lokale havnekontakter fordeler plasser og plassering av båter i foreningens brygger.

Hvis det foreligger venteliste benyttes denne ved nye tildelinger. Venteliste administreres av lokal havnekontakt. Kasserer skriver ut og oppbevarer kopi av obligasjoner.

Innehaver av obligasjon har ikke rett til å overdra, framleie eller låne bort obligasjon eller brygge-plass.

Obligasjon kan vederlagsfritt overdras til ektefelle/samboer eller barn etter søknad til styret. Annen overdragelse aksepteres ikke.

Som hovedregel gjelder 1 stk. brygge plass pr. medlem. Båter som hovedsakelig brukes i næringsformål har ikke rett til plass i båthavnene.

Utmelding og adresseforandringer skal straks meldes styret v/kasserer og havnekontaktene.

§ 4 Utleie av båtplass

Utleie skjer ved at LBF leier ut båtplass(er).

Korttids leieforhold har som formål å utnytte havnens fortøynings kapasitet for medlemmer på venteliste uten fast båtplass.

Ved korttids leieforhold ligger ingen obligasjon til grunn for leieforholdet og leie faktureres her et helt kalenderår om gangen. Vanligvis fra 1 april.

Det er ikke anledning for det enkelte medlem å leie ut sin plass. All utleie skal forestås av LBF.

Om en obligasjon innehaver over en periode ikke bruker den tildelte plassen, skal den i det samme tidsrom kunne stå til disposisjon for LBF for utleie til medlemmer. En båtplass som ikke har blitt benyttet i mer enn 2 år kan leies ut uten samtykke fra obligasjons innehaver.

LBF vil ved utleie leie ut fra og med 1 april, og et år om gangen.

Obligasjons Innehaver som har plassen utleid plikter å informere havnekontakt før 1. mars når obligasjons innehaver ønsker å disponere plassen fra og med kommende sesong.

Havnekontakt plikter å regulere utleie slik at obligasjons innehaver da får disponere plass med den bredde obligasjonen tilsier.

Eier av obligasjon har 2/3 fritak fra fortøynings avgift i perioder hvor båtplassen disponeres av annen leietaker.

§ 5 Båt i havna

Alle som har båt i havnen, fast eller periodevis, plikter å oppgi båtens data til havnekontakten på eget registreringsskjema for bruk til havnens båtregister. Ved skifte av båt skal de nye data tilsvarende omgående meldes til havnekontakt.

Båtene skal være forsvarlig fortøyd med god fendring på begge sider, uten at det oppstår stresspåkjenning for bryggens fortøyningselementer. All fortøyning av båt skal være tilstrekkelig dimensjonert og utstyrt med en avfjæring i gummimateriale. (Strekkfjær i metall tillates ikke brukt.)

Obligasjons innehaver har svarer for skade som båten påfører bryggeanlegg/installasjoner uten hensyn til skyld. LBF har ikke ansvar for skader/risiko på tredjemanns interesser.

Etter landsetting av båten skal fortøyningsutstyr sikres forsvarlig eller fjernes helt.

§ 6 Båtplass

Standard båtplasser i Lindås Båtforening er henholdsvis 3 og 4 meter bredde m bredde, målt
senter – senter på utliggere.

Leie av bredder utover 4 m kan ikke kreves innvilget, men blir individuelt vurdert innenfor mulighetene i den enkelte havn.

Det er havnekontakten og havnesjef som avgjør hvilke bredder som er/kan gjøres tilgjengelig basert på leverandørens anbefaling av maks belastning og havnens beliggenhet og hva som er hensiktsmessig.

Båter over 26 fot skal ligge i 8 m uteliggere. Båter over 35 fot total lengde må vurderes av havnekontakt/havnesjef før tildeling av plass. For båter større enn 33 fot vil det kunne kreves fortøyningsbommer av 10 m lengde.

§ 7 Opplagsplass

Etter sjøsetting skal eventuell opplagsplass ryddes; normalt innen 1.mai hvert år. I spesielle tilfeller kan det søkes dispensasjon. Bukker og tekkingsmaterialer kan eventuelt lagres på anvist sted.

§ 8 Orden og renhold

Båteier/båtbruker plikter å holde god orden i havnen, se LBF miljøveileder og Avfalls- og Beredskapsplan for Lindås Båtforening.
Generelt skal den enkelte selv ta hånd om alt eget avfall og levere dette til godkjent mottak.

Unngå å drive båtpuss som generer nærmiljøet eller de øvrige brukerne av havnen. Hyttekonteinere i havneområdene skal ikke brukes til spesialavfall.
Det skal ikke lagres utstyr på bryggen uten godkjenning av havnekontakt.

Brukerne av anlegget er ansvarlig for til enhver tid å ha nødvendig kontroll med at utstyr som brukes er i forsvarlig stand, og uten opphold enten selv utbedre og/eller underretter havnekontakt om skader.

Det er selvsagt at godt sjømannskap blir utvist under manøvrering innen foreningens havneområder, herunder hensynsfull fart.

§ 9 Avgifter

LBFs fakturaer skal betales uoppfordret innen forfall, det sendes purring etter forfall.

For forsømmelse av dugnadsarbeide kan innehaver av båtplass ilegges et gebyr i henhold til det som er avtalt i den enkelte havn.

§ 10 Assuranse

LBF har basert på erfaring med pris og dekning valgt å avslutte forsikring av bryggeanleggene.

Ved vesentlige skader på anlegg vil det kunne bli aktuelt å utstede emisjon. Dette gjøres rent praktisk ved at det utstedes en tilleggs obligasjon. Hvis obligasjons innehaver ikke ønsker å delta i en slik emisjon har LBF rett til å innløse ordinær obligasjon iht. pålydende.

LBF oppfordrer alle medlemmer til å sørge for kaskoforsikring for sine respektive båter.

§ 11 Mislighold

Leier av brygge og den som av denne har fått tillatelse til å bruke båten plikter, å sette seg inn, og rette seg etter gjeldende havnereglement. Den som disponerer båtplass plikter å holde eventuelle besøkende informert.

Dersom vedtekter og påbud ikke følges, kan styret i ytterste konsekvens ekskludere vedkommende medlem. Et slikt styrevedtak gis med tre måneders varsel. Det kan påklages i henhold til § 15 Klagerett.

§ 12 Medlemskap

Eier av båt i foreningens brygger og havneanlegg plikter å stå som medlem i Lindås Båtforening. Dette gjelder både permanent og midlertidig båtplass.
Utmelding og adresseforandring må meldes til kasserer og havnekontakt.

§ 13 Strøm i havna

Kontakter for elektrisk strøm i havnene står til leietakers disposisjon for korttids bruk. Skjøteledninger må fjernes og døren til strømskapene skal, hvis det finnes, låses etter bruk.

Ønske om strøm utover korttids forbruk, må fremlegges for havnekontakt. Havnekontakt tildeler uttak. Forbrukt strøm blir fakturert iht. gjeldende satser for LBF. Hvis havnekontakt ber om det er bruker selv ansvarlig for å lese av tildelt strømmåler og rapportere til havnekontakt.

Båteier er ansvarlig for at de eventuelle elektriske installasjonene fra strømpunkt på brygge og forbrukere om bord er i samsvar med godkjent standard.

Finner havnekontakt åpenbare mangler, blir strøm koblet fra til forholdet er brakt i orden.

§ 14 Andre vedtekter og regler

Risa.

 1. Avtale Rissundet Vel – LBF
 2. Miljøregler i havna
 3. Bruk av kaianlegget i havna
 4. Bruk av opparbeidet landområde

Spjeldnessund

 1. Regler for Bua
 2. Avtale mellom Lindås kommune og LBF
 3. Lagerplass på land

Sæveråsvåg

 1. Avtale med grunneiere
 2. Bruk av skråplan
 3. Bruk av lagerplass på land/kai
 4. Myking 1. Avtale med grunneiere

§ 15 Klagerett

Opplever et medlem behov for klage, utover saker som kan løses direkte sammen med havnekontakt, må styret kontaktes skriftlig v/formann. Styret vil da i førstkommende styremøte ta stilling til klagen og uten opphold gi tilbakemelding til klager.

§ 16 Endring av havnereglement

Lindås Båtforening v/styret forbeholder seg rett til når som helst å endre havnereglementet når det er nødvendig. Eventuelle endringer i reglementet legges frem for førstkommende årsmøtet i LBF.