...god båtkultur...ro og orden i båthavnene og hyggelig samvær i foreningen....

Havnereglement for Lindås Båtforening

 • Revidert pr. 1. mars 2015.

§ 1

Lindås Båtforening skal arbeide for medlemmenes felles interesser i samarbeid med styresmakter og grunneiere, miljøvern til lands og på sjøen, opplæring i og utøving av god båtkultur, arbeide for ro og orden i båthavnene og hyggelig samvær i foreningen.

§ 2

Lindås Båtforening organiserer 4 havner innenfor Lindås Ungdomsskolekrets.

Båtforeningen har status som formell eier av foreningens bryggeanlegg samt alle installasjoner på land m.v. Brukerne av foreningens fortøyningsplasser har gjennom et rentefritt lån/obligasjon tilsvarende bryggeseksjonens aktuelle kostende etter markedspris tilegnet seg retten til å leie en bryggeplass i en av foreningens havneanlegg.

Alle medlemmer som eier båt i Lindås Båtforenings anlegg oppfattes i det følgende som leietakere og har alle de retter og plikter som foreningens reglementer tilsier.

Tilknytningsvilkår for fortøyningsadgang til bryggeanleggene skjer i hovedregel gjennom et rentefritt lån til foreningen mot utstedt obligasjon for bryggeplassens selvkostende pr. avtaledato. Långiver har status som langtidsleier med obligasjon, innløsbar etter pålydende.

Alternativt aksepterer bryggefellesskapet et mindretall leietakere på korttids leievilkår. Korttids leieforhold har som formål å utnytte havnens fortøyningskapasitet for medlemmer fra venteliste uten fast båtplass.

Korttidsleietakere får temporært disponere en båtplass i obligasjonsinnehaverens fravær av egen båt i båtplassen. Korttids leieforhold er uten obligasjonsinnskudd og leies ut etter foreningens til enhver tid gjeldende prisnorm.

Som leier i bryggefellesskapene til Lindås Båtforenings havner prefereres denne adgangen personer med fast bopel i foreningens primær område. J.fr. første linje §2.

Tildeling av bryggeplass skjer via ventelisten for de respektive havnene. Medlemmer med en naturlig lokal tilknytning kan innrømmes preferanse. For havneanlegget på Risa gjelder egne tildelingsregler inngått i avtaler mellom LBF og Rissundet velforening. Se vedlegg om avtalen.

De lokale havnestyrene fordeler plassene til foreningens brygger etter § 2.

Eventuelle dispensasjoner fra reglene i denne paragraf kan skriftlig fremlegges styret for vurdering.

§ 3

Leier av brygge har ikke rett til å overdra, framleie eller låne bort bryggeplassen uten at styret i Lindås Båtforening v/ havnesjef og havnekontakter gir sitt samtykke.

Om en obligasjonsinnehaver over en periode ikke bruker den tildelte plassen, skal den i det samme tidsrom kunne stå til disposisjon for andre av foreningens medlemmer som er i behov for båtplass. Tildeling av temporært ledige båtplasser skjer ved respektive havnekontakter og skal foregå etter havnens venteliste.

Obligasjonsinnehaveren disponerer igjen plassen for egen båt etter en slik temporær leieperiodes utløp og havnekontakten i god tid og før 1. mars får den nødvendige informasjon herom. Et korttids leieforhold regnes i intervaller på ett år med fakturert varighet fra 1. april. Eier av obligasjon har fritak fra fortøyningsavgift i perioder hvor båtplassen disponeres av annen leietaker i et korttids leieforhold.

Ved korttids leieforhold ligger ingen obligasjon til grunn for leieforholdet og leie faktureres her alltid for et helt kalenderår og etter foreningens normerte avgifter.

Havnesjef v/ havnekontakt forestår den innbyrdes plassering av båtene i havnen.

Medlemskap, havne og opplagsplass etc. kan ikke vederlagsfritt overdras uten videre til andre enn ektefeller eller barn, som ved en søknad til styret kan fremme ønske om å opprettholde medlemskapet, bryggeplass m.v.

Som hovedregel gjelder 1 stk. bryggeplass pr. medlem.

Båter som hovedsakelig brukes i næringsformål har ikke rett til plass i båthavnene.

Utmelding og adresseforandringer skal straks meldes styret v/kasserer og havnekontaktene.

Betalte kontingenter og avgifter blir ikke refundert.

§ 4

Alle som har båt i havnen, fast eller periodevis, plikter å oppgi båten sine data til havnestyret/havnekontakten på eget registreringsskjema for bruk til havnens båtregister. Ved skifte av båt skal de nye data tilsvarende omgående meldes.

§ 5

Båtene skal være forsvarlig fortøyet og tilstrekkelig fendret på hver side uten at det oppstår stresspåkjenning for bryggens fortøyningselementer. All fortøyning til båt skal være tilstrekkelig dimensjonert og utstyrt med en avfjæring i gummimateriale. (Strekkfjær i metall tillates ikke brukt.)

Båteier plikter å betale de omkostninger Lindås Båtforening måtte få ved utbedring av brukers fortøying eller lignende når dette viser seg nødvendig å utføre for å hindre skader på andre båter eller bryggeanlegget. Båteieren har ansvaret for enhver skade som båten, dens fortøying, mannskap eller gjester volder på bryggeanlegget, andres båter eller andre deler av havneanlegget.

I havn med flytebrygger må båter over ca.26 fot ligge i 8 m uteliggere. Båter over ca. 33 fot total lengde må vurderes før fortøyning i LBF sine bryggeanlegg kan tillates. Båter utover denne lengden skal, etter søknad til foreningen v / aktuell havn, ha individuell vurdering av styret før fortøyning får finne sted. Om dispensasjon innvilges, vil det kunne kreves fortøyningsbommer av 10 m lengde. For nødvendig breddejustering j.fr. § 6. Havnekontakt og havnesjef har sammen myndighet til å trekke enhver dispensasjon tilbake om forhold og erfaring tilsier dette.

Etter landsetting av båten skal fortøyingsutstyret sikres forsvarlig eller fjernes helt.

§ 6

Standard båtplass i Lindås Båtforening er 3 m bredde ( 1/4 bryggeseksjon ) inkl. fortøyningsbommer. Båter som krever større bredde enn det denne plassen tilsier - fendere iberegnet - må bidra med kostnadene for 1/12 ekstra bryggeseksjon uten uteliggere. Dette gir rett til inntil 1 m ekstra bryggeplass utover standard bredden.

Leie av bredder utover 4 m kan ikke kreves innvilget, men blir individuelt vurdert innenfor mulighetene i den enkelte havnen. Søknad til styret etter de samme retningslinjer som nevnt under § 5.

§ 7

Etter sjøsetting skal opplagsplassen ryddes; normalt innen 01.05 hvert år. I spesielle tilfeller kan det søkes dispensasjon. Bukker og tekkingsmaterialer kan eventuelt lagres på anvist sted. Styret kan forlange båtbukker av same fabrikat. Er ikke båten med opplagsmateriell fjernet eller dispensasjon gitt, kommer den i søknadsskjemaet for medlemskap forpliktende avtale til anvendelse.

§ 8

Båteier/båtbruker plikter å holde god orden i havnen, se LBF miljøveileder og Avfalls- og Beredskapsplan for Lindås Båtforening, herunder ikke:
 • tømme eller pumpe oljeholdig vatn i havneområdet.
 • drive båtpuss som generer nærmiljøet eller de øvrige brukerne av havnen.
 • tilgrise bryggene eller havneområdet med søppel og oljesøl
 • uoppfordret bringe eget spesialavfall fra båten til egnet mottaksstasjon. (NGIR), hyttekonteinere i havneområdene skal ikke brukes til spesialavfall.
 • lagre utstyr på bryggen uten godkjenning av havnestyret v/ havnekontaktene.

Det er selvsagt at godt sjømannskap blir utvist under manøvrering innen foreiningens havneområder, herunder hensynsfull fart.

Overtredelser av ovenfor nevnte punkter kan medføre bortvisning fra bryggefellesskapet.

§ 9

Båtplassavgiften skal betales uoppfordret innen 1. mai, eller i følgje båtforeningens

bestemmelser. Dette gjelder også for alle andre relevante fakturaer til medlemmene fra båtforeningen. Regning for uttak av strøm i vinterhalvåret betales pr. mottak av faktura. Blir avgiftene ikke betalt i rett tid, blir båteieren varslet i brev og får 14 dagers frist til å ordne sitt forhold.

Er ikke forholdet ordnet før denne fristens utløp, eller avtale gjort med båtforeningen, blir båtplassen ansett som oppsagt og videreformidlet til neste medlem på liste for båtplass.

Eiere av en obligasjoner står som solidariske selvassurandører for bryggene. Ved vesentlige skader på anlegg fordeles utgiftene i havnen likelig mot en tilleggsobligasjon. Ved eventuelle totale skader på bryggeanlegg bortfaller LBF sin plikt for en tilbakebetaling av lån i angjeldende anlegg og alle obligasjoner her slettes. For skader i denne størrelsesorden kan ingen økonomiske krav gjøres gjeldende overfor båtforeningen.

Havnestyret avgjør når en materiellfornyelse skal regnes å være av en større karakter.

For forsømmelse av pliktig dugnadsarbeide ilegges båteieren et gebyr utskrevet i henhold til den til en hver tid gjeldene timepris for slikt arbeide.

.

§ 10

Lindås Båtforening har ikke økonomisk ansvar for skade på båter, materiell eller personer innenfor foreningens område. Det være seg ansvar fremkommet ved tyveri, brann eller naturskader, samt skader som er forårsaket av at noen del av bryggeanlegget, moringer, kraner, krabber e.l. skulle vise teknisk svikt eller utilstrekkelig kapasitet til å hindre at skader oppstår. Det påhviler brukerne av anlegget til enhver tid å øve en fornøden kontroll med at utstyr som anvendes holder et tilfredsstillende mål, og uten opphold enten selv utbedrer og/eller underretter havneledelsen der mulig fare for svikt og påfølgende skader er konstatert.

For brann og naturskader forøvrig står bryggeleierne solidariske for anlegget de har obligasjon i. Ved totalhavari av et havneanlegg bortfaller alle fellesskapets obligasjonsforpliktelser. Økonomisk ansvar her påhviler ikke lenger foreningen. Nye obligasjoner må etableres der gjenoppbygg av anlegg ønskes.

Medlemmene er selv økonomisk ansvarlige for skader som de direkte eller indirekte måtte forårsake på annet medlems båt eller utstyr. Medlemmene er også ansvarlig for skader som de måtte påføre foreningens eiendom eller eiendeler som foreningen bruker.

§ 11

Leier av brygge og den som av denne har fått tillatelse til å bruke båten plikter å rette seg etter gjeldende reglement for havnen. Disposisjonsansvarlig for bryggeplass plikter å kjenne foreningens reglementer og holde eventuelle besøkende tredjepersoner tilsvarende tilstrekkelig informert. Dersom vedtekter og påbud ikke følges, kan styret ekskludere vedkommende medlem. Før dette blir gjort skal det om mulig sendes en skriftlig advarsel.

§ 12

Eier av båt i foreiningens brygger og havneanlegg plikter å stå som medlem i Lindås Båtforening.

§ 13

Brudd på bestemmelsene kan medføre bortvisning fra havnen.

Den i søknadsskjemaet undertegnede erklæring om overholdelse av forningens vedtekter, kommer til anvendelse dersom disse bestemmelsene brytes. Havnesjef / havnekontakter vil etter fullmakt fra foreiningens styre foreta salg / kondemnering av båten etter lovbestemte tidsfrister er gått ut.

§ 14

Har et medlem noe å påtale eller grunn til klage, har det rett og plikt til å underrette styret herom.

Medlemmer har plikt til å gjøre styret og havnesjef og havnekontakt oppmerksom på uregelmessigheter på foreningens områder. Medlemmene er ansvarlige for de personer de tar med seg på foreningens områder.

§ 15

Kontakter for elektrisk strøm i havnene står til leietakers disposisjon for korttids bruk. Skjøteledninger må fjernes og døren til strømskapene skal låses etter bruk. ( d.v.s. strøm for dette bruk blir bare tillatt under tilsyn av bruker. )

Ønske om strøm utover korttids forbruk, må fremlegges for styret v/havnekontakt. Båteier er ansvarlig for at de eventuelle elektriske installasjonene fra strømpunkt på brygge og i båten er i samsvar med godkjent standard, og slik strømbruk blir å belaste bruker(e ). Bruker er ansvarlig for selv å lese av tildelt strømmåler og rapportere til havnekontakten om forbruket sitt. Havnekontakten foretar de stikkprøvekontroller som han finner nødvendige. Finner havnekontakt/havnesjef åpenbare mangler, blir strøm til båten nektet.

Betalingsforfall for strøm er omgående ved fakturamottak. Sanksjoner for utelatt betaling skjer etter første avsnitt i §9.

§ 16

I Spjeldnessund er bryggeplassen definert i henhold til bryggekart, hvor plassens bredde/ lengdemål er inntegnet.

Båter som i størrelse ikke kan tilfredsstille disse kravene, blir vist til foreiningens øvrige havner.

§ 17

For havnenes tilstøtende landområder med etableringer på land kan separate reglement foreligge, som listes i vedlegg og finnes på oppslag i de aktuelle områdene.

§ 18

Lindås Båtforening forbeholder seg rett til når som helst å endre havnereglementet når nye forhold måtte tilsi dette.

Lindås Båtforening

 • Postadresse
  Lindås båtforening,
  c/o Olav Magnus Steinsland,
  Grønfjellet 3,
  5955 Lindås
 • Org nr
  996 504 441
 • Stiftet
  1976
Nettside sponset av Digital Creations AS
Hopp til verktøylinje