Skip to main content

Velkommen til Lindås Båtforening

HMS

 • Lindås Båtforening setter miljø og sikkerhet i høysetet. På disse sidene finner du informasjon om båtforeningens HMS planer.
 • Revidert april 2015

Medlemmene skal selv ha ansvar for sikkerhetsutsrtyr i egne båter, som flytevester, brannslukningsutstyr, oljeoppsamling internt i båten, avfallsbeholdere etc.

Avfall skal leveres hos NGIR på Litlås Industriområde eller i Kjevikdalen.

Miljøveileder

 • Alle brukere av havnen skal holde god orden og ryddighet på bryggene og området rundt bryggene
 • Brukerne av havnen skal uoppfordret levere spesialavfall til egnet gjenbruksstasjon. Containere i havneområdet skal kun brukes til dette formålet dersom de er merket for spesialavfall
 • Definert farlig avfall kan være rester av maling og løsemidler, avfall/støv fra fjerning av bunnstoff, brukt emballasje, koster, filler og kluter med maling og løsemiddelrester, motoroljer og smøreoljer, brukt elektrisk og elektronisk utstyr, motorbatterier og alkaliebatterier og oljesøl fra bunnen av båten.
 • LBF skal i alle havner som har egne opptrekk for spyling og bunnsmøring ha en spyleplass hvor avfallsvannet ledes til en oppsamlingstank. I havner som ikke er tilrettelagt med oppsamlingstank er det båteiers ansvar å samle opp og fjerne slikt avfall. Det er havneleder i hver havn som har ansvar for at dette blir fulgt opp.
 • LBF oppfordrer alle til å kildesortere alt avfall og å kjøpe båtprodukter som er merket som miljømessig gode produkter.
 • Det henvises ellers til Kongelig Norsk Båtforbund sin miljøveileder som finnes i PDF-format på deres hjemmeside www.knbf.no.

Avfalls- og beredskapsplan for Lindås Båtforening

1. BAKGRUNN OG HENSIKT

Båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne kommer i tillegg til båtforeningens havnereglement. Formålet er å sikre natur og miljø ved etablering og drift av en tilfredsstillende mottaksordning for avfall. En slik plan er et verktøy for drift av havna og gir retningslinjer for havnas brukere. De skal sikre at foreningen og dens medlemmer, samt besøkende på bryggeanlegget, er kjent med hvordan man opptrer ved en akutt situasjon samt håndterer avfall på en god og sikker måte og i henhold til gjeldende lovgivning og forskrifter. Denne plan skal oversendes og godkjennes av Fylkesmannen, også senere ved betydelige endringer i havnen/driften av denne.

2. ANSVARLIG

Ansvar for revidering og oppdatering av denne planen påhviler det til enhver tid sittende styre i Lindås båtforening ved styrets leder.

3. BEHOV

Lindås Båtforening har 4 bryggeanlegg. Rissundet med landfeste til kommunal eiendom i Friområdet 6 i Rissundet. For tiden har Rissundet 67 båter liggende ved faste båtplasser, havnen har ikke slipp, men skråplan for mindre båter som transporteres ut av området på tilhenger. Det er ellers ikke utstyr for å ta båter på land. Spjeldnessund med landfeste til kommunal eiendom på nedre Lindås har 27 båtplasser, ingen slipp, men begrenset lagringsplass for noen mindre båter på land. Sævråsvåg hamn har 34 båtplasser, skråplan med to slippvogner og lagringsplass på land. Myking hamn har 16 båtplasser, havnen har verken opplag, slipp eller annet utstyr for å ta båter på land. Innen havnene er, i forbindelse med primær båten, et mindre antall slepejoller som enten ligger ved felles utrigger eller på hekken av en større båt. Erfaringer gjennom flere ti år viser lite avfall fra båter innen foreningens fire små og desentraliserte havneanlegg. Lindås Båtforening har av den grunn valgt å ikke etablere noen spesiell form for lokale miljøstasjoner som i seg selv vil fremstå som en potensiell miljøtrussel for havnen og nærmiljøet til denne. Medlemmer og brukere av havnene er derfor pålagt å benytte seg av de meget gode interkommunale gjenbruksstasjonene til NGIR på Litlås Industriområde eller i Kjevikdalen. Havnene har oppslag om dette og siden denne Avfalls- og Beredskapsplanen inngår som et ledd i foreningens øvrige regelverk vil det for medlemmer som unnlater å følge opp denne pålagte avfallshåndteringen bli sanksjonert på linje med annet mislighold av foreningens vedtekter. Hver havn skal ha en spesifisert mengde utstyr for handtering av uønskede hendelser. Utstyret lagres i havnens servisebygg. Mengde utstyr avhenger av havnens størrelse. Havnekontakt er ansvarlig for vedlikehold av utstyret. Se vedlegg til denne plan.

4. GENERELT OM VARSLING

Det er eget oppslag på oppslagstavlen om hvem som skal varsles. Melding om mindre uhell eller tilløp varsles normalt til havnesjef. Større utslipp av forurensende væske eller brann varsles til tlf. 110. Gjør deg kjent med hvor oppslaget henger, samt hvem som bør/må varsles.

5. BEREDSKAP

5.1 BRANN

Ved branntilløp skal man forsøke å slukke med tilgjengelige midler, som pulverapparat fra egen båt eller vannslangene på brygga. Et felles pulverapparat for bryggeanlegget er tilgjengelig i redskapsboden. Dersom man ikke umiddelbart får kontroll over branntilløpet, skal det varsles brann på tlf. 110. Vurder eventuelle skadebegrensende tiltak, som for eksempel å benytte vannslangene på brygga til å fukte samt kjøle ned nærliggende båter. Hvis det er mulig, frigjør fartøy(et) fra brygga og få det ut i åpent farvann slik at nabobåter ikke antennes. Husk å ta hensyn til vind- og strømforhold, ha alltid et tau festet i fartøyet slik at det ikke driver over på andre båter i eller utenfor havnen og ikke utsett deg selv eller andre for fare.

5.2 UTSLIPP AV FORURENSENDE VÆSKE TIL SJØ

Hvis tilgjengelig skal absorberende midler benyttes. Slikt utstyr ligger lagret i havnenes redskapsboder. Benytt eventuelt også absorberende matte eller pølser i båten dersom utslippet skyldes lekkasje i innvendige tanker. Steng av automatiske lensepumper slik at forurensningen begrenses. Ikke benytt Zalo eller annen type oppvaskmiddel – det fører til at forurensende væske synker til bunns. Det er bedre at den blir liggende på overflaten, slik at den kan samles opp og at rester brytes ned på naturlig måte. Ved større utslipp varsles Brann- og redningsetaten på tlf. 110 for hjelp med begrensninger og oppsug av forurensende væske.

5.3 UTSLIPP AV FORURENSENDE VÆSKE PÅ LAND

Her skal absorberende bark/oljesand benyttes. Forurenset bark og eventuelt øverste lag grus eller jordsmonn samles i plastsøppelsekker og transporteres til nærmeste gjenbruksstasjon.

6. HÅNDTERING AV AVFALL GENERELT I LBF’S ANLEGG

Alle medlemmer og brukere av LBF sine bryggeområder er ansvarlig for å håndtere avfall på en forsvarlig måte. Dette er godt tilrettelagt ved NGIR sine gjenbruksstasjoner på Litlås Industriområde og i Kjevikdalen og er dessuten gratis. Her er mottak av forskjellige avfallsprodukter tydelig merket. Følg anvisning på gjenbruksstasjonene.

6.1 HUSHOLDNINGSAVFALL

LBF har ikke egne oppsamlingsstasjoner for husholdningsavfall fra fritidsbåter. Medlemmer og brukere har selv ansvar for at dette blir håndtert som annet husholdningsavfall.

6.2 GLASS OG FLASKER

Medlem/bruker leverer dette på nærmeste gjenbruksstasjon. Alt som kan pantes tas med til returautomater.

6.3 PAPP, PLAST OG ANNET RESIRKULERBART MATERIALE

Medlem/bruker leverer dette på nærmeste gjenbruksstasjon eller på egnet mottak i eget nærområde.

7. HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL

Medlem/bruker leverer dette på nærmeste gjenbruksstasjon. Se gjenbruksstasjonens definisjon av farlig avfall.

7.1 RESTER AV FLYTENDE MALING, BUNNSTOFF OG LØSEMIDLER

Medlem/bruker leverer dette på nærmeste gjenbruksstasjon. Det gjelder også pensler med rester av slike stoffer, samt spraybokser med slikt innhold. Tørr og helt tom emballasje kan kastes i restavfallet, det samme gjelder tørre pensler.

7.2 SPILLOLJE

Medlem/bruker leverer dette på nærmeste gjenbruksstasjon Oljerester fra motoroljer, smøreoljer etc. skal lagres i egen beholder. Det skal ikke fylles blandingsvæsker i denne beholder!

7.3 BATTERIER

Medlem/bruker leverer dette på nærmeste gjenbruksstasjon eller til leverandør Motorbatterier skal plasseres på anvist sted. Ikke legg batteriene slik at syre kan lekke ut i miljøstasjonen.

7.4 FILTERE FOR OLJE OG DRIVSTOFF

Medlem/bruker leverer dette på nærmeste gjenbruksstasjon

7.5 BRUKT ELLER KASSERT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR

Medlem/bruker leverer dette på nærmeste gjenbruksstasjon. LBF har ikke mottak for brukt elektrisk eller elektronisk utstyr.

7.6 BRENNBART AVFALL

Medlem/bruker leverer dette på nærmeste gjenbruksstasjon Noe farlig avfall kan selvantenne. Dette gjelder eksempelvis filler med linolje, gjerne blandet med spon eller sagflis, og pussestøv med lakk. I mindre grad kan andre oljemettede filler selvantenne. Papir med oljesøl skal også kastes som brannfarlig avfall.

7.7 ANNET FARLIG AVFALL

Medlem/bruker leverer dette på nærmeste gjenbruksstasjon Som annet avfall regner vi kvikksølvholdige hjelpemidler som termometer, brytere, reléer og lysstoffrør, samt alkaliebatterier. Disse kastes i særskilt beholder, merket for dette.

8. SÆRSKILT VED OPPTAK AV BÅT OG BÅTPUSS

Høytrykksspyling skal kun skje på anvist plass av hensyn til oppsamling av rester av bunnstoff i synkekum. Ved puss av båter skal slipestøv samles opp ved å legge plass under båten, pussestøvet leveres til gjenbruksstasjon.

9. ANNEN AVFALLSHÅNDTERING

Lindås båtforening har ikke opplegg for tømming av septik.

10. GODKJENNING AV PLAN

Denne Avfalls- og Beredskapsplan er godkjent av båtforeningens styre i møte den 18.02.15. Sted, dato. Lindås 20.02.2015 Olav M Steinsland. (sign) Formann Lindås Båtforening

Vedlegg til ”Avfalls- og Beredskapsplan for Lindås Båtforening”

UTSTYRSLISTE LBF HAVNER FOR SIKKERHET OG MILJØ

Medlemmene skal selv ha ansvar for sikkerhetsutsrtyr i egne båter, som flytevester, brannslukningsutstyr, oljeoppsamling internt i båten, avfallsbeholdere etc.

Havnene skal alikevel ha et vist minimum av utstyr for å dekke behovet for fellesområdene i havnen. Havnekontaktene må ta ansvar for anskaffelse, vedlikehold og oppbevaring. Medlemmer av havnen plikter å støtte havnekontakt og melde inn eventuelle mangler.

Minimum utstyrsliste skal være:

 • 1.Søppelsekker av ekstra sterk kvalitet
 • 2.Oljeoppsamlingsbark
 • 3.6 kg brannslukningsapparater (Pulver – skum)