Skip to main content

Bli medlem i Lindås båtforening

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I LBF

  Fødselsdato:

  Har søkeren vært medlem av en båtforening? JaNei

  Adresseforandring må straks meldes til styret v/kasserer.

  ERKLÆRING

  For medlemskap:

  Om medlemskap innvilges, forplikter jeg å rette meg etter de lover og vedtekter som til enhver tid gjelder i
  foreningen. Medlemskapet med plikter og rettigheter er personlig og kan ikke overdras til andre.
  Kontingent og avgifter fastsettes av årsmøtet. Medlemskapet trer i kraft når disse er betalt.

  For bruk av havner og opplagsplass:

  Jeg er inneforstått med at havne og opplagsplass skjer til medlemmer i henhold til de til enhver tid gjeldende regler nedfelt i foreningens havnereglement.

  Dersom en båt i foreningens bryggeanlegg selges, skal styret
  v/havnekontakten straks underrettes. Selgeren er ansvarlig for at båten straks fjernes, såfremt kjøper ikke har fått styrets tilsagn om medlemskap og båtplass.

  Båten hviler som pant for gjeld av enhver art søkeren
  måtte komme i til foreningen. Styret gis herved fullmakt til å selge båten til dekning av slik gjeld.

  Søkeren forplikter seg til å holde foreningens område i akt og ære og ikke la sin båt forfalle og/eller bli liggende igjen på opplagsplassen, synke eller på annen måte volde foreningen ulempe.

  Hvis styret finner at søkeren/båteieren ikke overholder disse regler og heller ikke tar hensyn til advarsler, opphører medlemskapet og båteier forplikter seg til å fjerne båten fra foreningens områder. Nekter båteieren dette, gis styret fullmakt til å fjerne båten for eiers regning og risiko, eller selge båten for å dekke foreningens eventuelle omkostninger. Styret avgjør hva som er mest hensiktsmessig i hvert tilfelle. Hvis båten/vraket ikke kan omsettes ved salg har styret rett til å brenne den opp eller få den fjernet på annen hensiktsmessig måte. Eventuelle omkostninger ved tilintetgjøring dekkes av båteieren og inndrives om nødvendig ved rettslig inkasso. Før salg eller tilintetgjøring kan finne sted, må eieren varsles i rekommandert brev til sin oppgitte adresse. Fire uker etter slikt brev er sendt, kan de varslede tiltak settes i verk.

  Søkeren erklærer at ovenforstående regler godtas.

  Kryss av her for at du har lest og forstått erklæringen: